Kakaovo-orieškový medový krém ČOKOMED je nenapodobiteľné spojenie tých najlahodnejších chutí. Náš delikátny krém s impozantnou konzistenciou nenechá chladným ani tých najväčších gurmánov.

 • Žiadne produkty v košíku.
 • Žiadne produkty v košíku.
Image Alt

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.cokomed.sk (ďalej ako „doména“ alebo „elektronický obchod“), kedy na jednej strane ako predávajúci vystupuje spoločnosť MARTIN KRAJČÍK SHR so sídlom Rudno nad Hronom 145, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 48 174 190, Vedený v registri: Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-19230 (ďalej len „Predávajúci“) a druhou zmluvnou stranou je Kupujúci. Kupujúcim  môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (spoločne ďalej označovaní ako „Kupujúci“, samostatne ako „Spotrebiteľ“ alebo „Kupujúci podnikateľ“).

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Kupujúcemu a umožňuje mu ponúkané produkty objednávať prostredníctvom svojho elektronického obchodu. Predávajúci nie je platcom DPH, preto ceny uvedené v elektronickom obchode sú konečné.

Kupujúci podnikateľ je (1) osoba zapísaná v obchodnom registri; (2) osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia; (3) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. advokát) alebo (4) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje IČO a/alebo DIČ (resp. IČ DPH), potom berie na vedomie, že pre neho platia naše VOP určené pre Kupujúcich podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími súvisiacimi predpismi.

Predávajúci má právo uzavrieť s Kupujúcim aj individuálnu kúpnu zmluvu, ktorej obsah sa môže líšiť od VOP zverejnených v elektronickom obchode Predávajúceho. V týchto prípadoch má text individuálnej zmluvy prednosť pred VOP. Dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené v individuálnej zmluve sa spravujú VOP.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Reklamačný poriadok a Dodacie podmienky a že s nimi súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. VOP sú v rámci potvrdenia objednávky zároveň odoslané na Kupujúcim zadanú emailovú adresu ako príloha. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, ochranných známok, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je individuálnou zmluvou dohodnuté inak.

II.
Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká okamihom odoslania objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim, čo Predávajúci potvrdí potvrdzujúcim emailom Kupujúcemu na ním zadanú emailovú adresu, v ktorom vyhlási, že „Objednávka bola prijatá a začalo sa jej spracovanie“, čím kúpna zmluva vznikla . Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť alebo zrušiť až do momentu odoslania objednávky Predávajúcemu. Takto uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Kúpna zmluva ako aj jej návrhy sú vyhotovované vždy v slovenskom jazyku. Údaje, ktoré si strany vymenili za účelom uzavretia kúpnej zmluvy sa považujú za dôverné a Predávajúci ich chráni podľa platnej legislatívy.

Touto kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v elektronickom obchode Predávajúceho v čase prijatia objednávky. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu podnikania Predávajúceho a nie je sprístupnená tretím stranám.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak tovar doručuje zmluvný dopravca, Kupujúci dáva Predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón).

Predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a príslušenstva a jej ochranu.

Pre obidve zmluvné strany je záväzná cena tovaru v čase prijatia objednávky, odchýlky od tejto ceny sú možné jedine na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

Predávajúci robí všetko pre to, aby ceny na jeho webových stránkach boli konečné a správne, no pokiaľ by došlo k chybe v cene, Predávajúci o tomto bezodkladne upovedomí Kupujúceho a umožní mu odstúpiť od zmluvy alebo trvať na kúpnej zmluve s uvedením správnej ceny výrobku.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú od začiatku akonáhle sa dozvie, že došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Všetky akciové ceny produktov uverejnených v elektronickom obchode platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Náležitosti správnej objednávky: objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko (názov firmy v prípade Kupujúceho podnikateľa), adresa trvalého pobytu alebo sídla firmy, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou), spôsob prepravy a prevzatia tovaru; ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO. Objednávka, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje nemusí byť Predávajúcim považovaná za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, a Predávajúci nebude povinný takúto objednávku akceptovať. Emailová adresa Kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie informácií Kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z. z.

Aby sme prispeli k ochrane životného prostredia, rozhodli sme sa v našej spoločnosti zaviesť výlučne elektronické faktúry. V prípade, ak si želáte aj listinnú faktúru, prosím napíšte nám to do poznámky k objednávke alebo mailom na zákaznícky servis.

III.
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je zabezpečovaná Predávajúcim v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ochrane osobných údajov je venovaný osobitný dokument zverejnený na webových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho, k nahliadnutiu TU.

IV.
Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu vypredania zásob; v prípade zjavnej chyby ceny tovaru; fatálnej chyby vo výpočtovom systéme elektronického obchodu, nedostupnosti tovaru; alebo ak dodávateľ tovaru prerušil výrobu, prípadne vykonal iné závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností Predávajúceho; z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim alebo iným spôsobom podľa dohody s Kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy ak je Kupujúci Spotrebiteľom

Spotrebiteľ má v zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote 14 dní odoslaný list alebo email o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol odoslaný a ktorý je zároveň zverejnený na webovom sídle elektronického obchodu.

Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu TU.

Potvrdenie o odstúpení od zmluvy bezodkladne Predávajúci poskytne Kupujúcemu formou emailu. Odstúpenie od zmluvy a tovar má Spotrebiteľ zasielať na adresu Predávajúceho uvedenú na začiatku týchto VOP. Peniaze za vrátený tovar budú Spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne inak po dohode so Spotrebiteľom. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim nazývaný ako „Preferovaný spôsob doručenia“. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi cenu za tovar ešte pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

Tovar má Spotrebiteľ vrátiť v celosti, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a teda pri vrátení tovaru, ktorý nie je kompletný alebo je poškodený, má Predávajúci právo znížiť vrátenú kúpnu cenu o čiastku zodpovedajúcu hodnote chýbajúcej alebo poškodenej časti alebo hodnote poškodenia tovaru. Spotrebiteľ je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať jeho stav a priloženú dokumentáciu. Spotrebiteľ má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, potraviny, výživové doplnky a pod.) je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Upozornenie: Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy ak je Kupujúci podnikateľom

Ak je Kupujúcim podnikateľ, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy sa spravuje v prvom rade Obchodným zákonníkom a dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Podľa stavu tovaru sa postupuje ďalej v zmysle Obchodného zákonníka, t.j. dohodnú sa podmienky a spôsob vrátenia tovaru. Pokiaľ Kupujúci podnikateľ vracia tovar neodôvodnene, bude tovar vrátený na náklady Predávajúceho späť Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch poskytnutých Predávajúcim v súvislosti s nákupom tovaru uplatniť si práva z plnenia chyby tohto darčeku.

V.
Poškodenie tovaru počas prepravy

Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí tovaru skontrolovať jeho stav, aby zistil či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (napr. ak má tovar na pohľad roztrhané obaly, je pravdepodobné že došlo aj k vnútornému poškodeniu balíka, preto takúto zásielku okamžite reklamujte u prepravcu a odmietnite prevziať). Pokiaľ má Kupujúci problémy s reklamáciou u prepravcu, nech kontaktuje  zákaznícke oddelenie Predávajúceho, kde mu navrhnú riešenie.

VI.
Platba za tovar

Všetky možnosti platby má kupujúci na výber pred dokončením objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Kupujúci má možnosť výberu z nasledujúcich spôsobov platby za tovar: bankovou kartou cez on-line platobnú bránu VÚB, a.s., dobierkou do rúk kuriéra (v hotovosti príp. kartou, ak je tento spôsob sprístupnený zo strany kuriérskej spoločnosti GLS), alebo bankovým prevodom zálohy na základe údajov obdržaných z elektronického obchodu pri potvrdení objednávky . Platba dobierkou je dostupná len na území Slovenska.

V.
Dodacie podmienky

Dodacie podmienky sú uvedené na internetovej stránke v dokumente Dodacie podmienky a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Odkaz sa nachádza na dolnej lište stránky, príp. TU.

VI.
Reklamačný poriadok a záruka
Reklamačný postup v prípade ak je Kupujúcim Spotrebiteľ:

Reklamácia tovaru sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi o ochrane spotrebiteľa, najmä ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Pri potravinách, ktoré majú uvedený dátum spotreby, je lehota na uplatnenie reklamácie totožná s týmto dátumom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Reklamačný postup v prípade ak je Kupujúcim Podnikateľ:

Reklamácia tovaru sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi. Ak ide o podstatné porušenie zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka (teda porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy vedela alebo mohla vedieť, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností zo zmluvy, ak k takémuto jej porušeniu dôjde), Kupujúci má právo na náhradný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru, ak je to možné opravu tovaru, požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Pri nepodstatnom porušení má Kupujúci právo na dodanie chýbajúceho tovaru, požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Pre Predávajúceho je však dôležité, aby zákazník bol s nákupom tovaru spokojný po všetkých stránkach, preto každú reklamáciu rieši individuálne, dohodou a pokiaľ možno vždy nad rámec svojich zákonných povinností.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Pri potravinách, ktoré majú uvedený dátum spotreby, je lehota na uplatnenie reklamácie totožná s týmto dátumom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Reklamačné konanie sa začína zaslaním reklamovaného produktu Predávajúcemu na adresu uvedenú v úvode týchto VOP spolu s priloženou faktúrou, ktorá bola s tovarom doručená Kupujúcemu. Bez zaslania reklamovaného produktu NIE JE možné vybaviť reklamáciu a teda reklamačné konanie ani nezačne, kým tento produkt nie je doručený Predávajúcemu. O vybavení reklamácie Predajca informuje Kupujúceho telefonicky, mailom alebo písomne poštou čo najskôr, maximálne do 30 dní.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom, napr. pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú alebo pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v návode k tovaru.

VII.
Orgán dozoru

Dohľad nad predajom tovaru vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Odbor výkonu dozoru
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
tel. č.: tel. č. 037/772 02 16

VIII.
Alternatívne riešenie sporov so Spotrebiteľom

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgánom určeným pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Cieľom uvedeného zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a s minimálnymi nákladmi. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná. Podanie je možné adresovať na adresu: ars(zavinac)soi.sk, prípadne poštou: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27.

IX.
Záverečné ustanovenia

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

______________

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne VOP sú vždy zverejnené v elektronickom obchode Predávajúceho.

Posledná zmena: 28.11.2021