Kakaovo-orieškový medový krém ČOKOMED je nenapodobiteľné spojenie tých najlahodnejších chutí. Náš delikátny krém s impozantnou konzistenciou nenechá chladným ani tých najväčších gurmánov.

 • Žiadne produkty v košíku.
 • Žiadne produkty v košíku.
Image Alt

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA MARTIN KRAJČÍK SHR

sídlo: Rudno nad Hronom 145, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 48 174 190,
Vedený v registri: Okresný úrad Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-19230.
email: info@cokomed.sk
tel. č.: +421910458632

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi. OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Spoločné ustanovenia pre všetky nižšie uvedené účely:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) okrem tých prípadov, kde je to výslovne uvedené.

Prevádzkovateľ nepoužíva žiadne osobné údaje na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

Ak má na niektoré účely Prevádzkovateľ určeného Sprostredkovateľa, Prevádzkovateľ sa uistil, že Sprostredkovateľ poskytuje zvereným osobným údajom požadovanú zákonnú ochranu a zároveň má s ním uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ zverené osobné údaje neposkytuje iným príjemcom s výnimkou orgánov štátnej správy (v prípade potreby alebo vyžiadania) a dopravných (kuriérskych) spoločností alebo Slovenskej pošty za účelom dodania tovaru kupujúcemu.

Ak nie je uvedené v texte inak, Prevádzkovateľ spracúva iba kategóriu bežných osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:
 • Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatných predpisov. Prevádzkovateľ za týmto účelom nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú uchovávané v dobách určených najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: sprostredkovateľ, orgány verejnej moci.
 • Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu podnikania Prevádzkovateľa, aby mu uľahčili obchodné aktivity.
 • Príjem objednávok: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri objednávkach od fyzických osôb je právnym základom plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie objednávky. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu.
 • Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi a plnenie zmluvných povinností: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri zmluvách s fyzickou osobou ide o plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa voči obchodným partnerom a dodávateľom, preto je považované za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Tieto osobné údaje budú uchovávané počas doby podnikania Prevádzkovateľa.
 • Záručný servis: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v riadnom servise spojenom s objednávkou. V prípade uzavretia zmlúv s fyzickou osobou sú osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je považované za zmluvnú požiadavku. Osobné údaje budú uchovávané počas doby podnikania Prevádzkovateľa.
 • Správa Facebook profilu: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited ako sprostredkovateľovi.Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky Facebook Ireland Limited. Prevádzkovateľ môže prostredníctvom funkcie Facebook Insight získavať štatistické údaje o návštevách na jeho profile, ktoré sú však anonymné. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Po kliknutí na plugin sa nadviaže spojenie so serverom Facebooku a tým pádom sa môžu niektoré informácie spárovať s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook, napr. https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases alebo https://www.facebook.com/policies/cookies/. Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti.
 • Správa Instagram účtu spoločnosti: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited (ktorá prevádzkuje Instagram) ako sprostredkovateľovi.Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky tejto spoločnosti. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook pre aplikáciu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875. Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti. Upozornenie Prevádzkovateľa: osobné údaje poskytované v rámci „instagramových výzviev“ uverejňovaných spoločnosťou MARTIN KRAJČÍK SHR sú spracúvané spoločnosťou Facebook Ireland Limited. Prevádzkovateľ má prístup len k tým osobným údajom, ktoré dotknutá osoba o sebe sama zverejní.
 • Správa YouTube kanálu: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Google Ireland Limited, registračné číslo 368047, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (prevádzkujúcemu YouTube) ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov sa vzťahujú zmluvné podmienky tejto spoločnosti. Viac informácii o spracúvaní osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Osobné údaje sú uchovávané do odstránenia YouTube účtu. Príjemcovia: Google Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do USA na serveri Google podľa podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa.
 • Kúpne zmluvy s fyzickými osobami cez eshop: právny základ tvorí plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia nakoľko jednou stranou zmluvného vzťahu je spotrebiteľ, ide teda o zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov.
 • Evidencia reklamácii: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ z uvedeného dôvodu nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje budú uchovávané počas podnikania Prevádzkovateľa. Príjemcovia osobných údajov: nie sú.
 • Dodanie tovaru: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a pri fyzických osobách sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie eshopu. Príjemcovia: Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti.
 • Odstúpenie od zmlúv: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu z Obchodného a Občianskeho zákonníka, pričom Prevádzkovateľ môže byť ten, čo odstupuje od zmluvy alebo druhou stranou voči ktorej sa od zmluvy odstupuje. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie eshopu. Príjemcovia osobných údajov: nie sú.
 • Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby. Príjemcovia osobných údajov: zodpovedná osoba Prevádzkovateľa.
 • Súťaže: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi tým, že sa prihlásila do súťaže. Dotknuté osoby sú pri vyhlasovaní súťaže vždy upozornené na ochranu svojich osobných údajov. Osobné údaje poskytnuté na účely súťaže sú uchovávané len počas trvania a vyhodnotenia súťaže. Príjemcovia: nie sú. Pri vyhlásených súťažiach môže dôjsť k tomu, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje dotknutých osôb od iných prevádzkovateľov (napr. Instagram) – v takýchto prípadoch Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré slúžia na účely súťaže a ochrana osobných údajov súťažiacich sa spravuje najmä ustanoveniami prevádzkovateľa platformy, cez ktorú sa súťaž uskutočňuje.
 • Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia poskytnutý na webovej stránke elektronického obchodu. Cookies je možné nastaviť v internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala všetky súbory naraz alebo iba vybrané súbory. Cookies sú bežne uchovávané po dobu 2 rokov. Prevádzkovateľ spracúva iba cookies súbory. Príjemcovia: nie sú. Viac informácii o cookies na našich webových stránkach nájdete tu: Pravidlá používania cookies
 • Newslettre (email marketing): právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Za súhlas sa považuje poskytnutie mailovej adresy dotknutej osoby na webovej stránke eshopu v kolónke „NOVINKY“. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na možnosť „Odhlásenie z odberu“, ktorá je uvedená v každom zaslanom newslettri. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú počas trvania súhlasu. Po kliknutí na „Odhlásenie z odberu“ bude Vaša emailová adresa vymazaná z databázy newslettrov. Príjemcovia: nie sú.
 • Google Analytics: Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov a zákazníkov webshopu údaje prostredníctvom internetovej analýzy od spoločnosti Google Inc. – Google Analytics. Táto služba využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Právnym základom Prevádzkovateľa je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, nakoľko získavané údaje nepredstavujú pre dotknutú osobu vysoké riziko a naopak môžu významne prispieť Prevádzkovateľovi pri plnení jeho podnikateľskej činnosti a optimalizácii jeho služieb. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Dotknutá osoba má možnosť upraviť si nastavenia v prehliadači tak, aby zabránila ukladaniu cookies. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu: http://www.google.com/analytics. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú 26 mesiacov. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: Google Inc. Údaje sú v rámci Googlu prenášané do jeho serverov umiestnených v USA avšak nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie. Údaje z Google Analytics môžu byť použité na vytváranie anonymných štatistických údajov o návštevách webovej stránky, ktoré ale nie sú spájané s konkrétnymi dotknutými osobami.
 • Kontaktný formulár: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkovateľa korektne komunikovať so zákazníkom a vyriešiť jeho podnet. Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje, ktoré budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Kontaktný formulár je poskytovaný vývojárom WordPress Foundation. Viac informácii o tom, ako WordPress chráni osobné údaje nájdete tu: https://sk.wordpress.org/about/privacy/

Sociálnym sieťam môžete zabrániť prepájať aktivitu na našich webových stránkach s Vaším užívateľským účtom tak, že sa odhlásiť zo svojho účtu ešte pred vstupom na naše stránky.

Pri účeloch, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo plnenie jeho zákonnej povinnosti, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú neposkytnutím potrebných osobných údajov a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

Prevádzkovateľ nezbiera a nespracúva žiadne osobné ani iné údaje plynúce z platobného styku v platobnej bráne, napriek tomu pre bezpečnosť a právnu istotu dotknutých osôb pridáva odkaz na ochranu osobných údajov poskytovateľa platobnej brány – VÚB banka: https://www.vub.sk/o-banke/misia-hodnoty/#tab_5

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním. Odvolať súhlas možno emailom na vyššie uvedenú adresu alebo písomne, prípadne iným na to určeným spôsobom, napr. kliknutím na „odhlásiť z odberu“ pri odoberaní newslettra.

Právo na prístupprávo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov.

Právo namietať – právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Svoje žiadosti alebo akékoľvek otázky prosím adresujte Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

01.07.2020